СТАТЬЯ

Обращение штаба патриотических сил к польскому народу
Do narodu Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy polscy przyjaciele, za kilka dni wasz kraj będzie świadkiem ważnego wydarzenia - kolejnych wyborów parlamentarnych. Wyznaczą one wnioski pod jedną z najbardziej intensywnych kampanii w historii współczesnej Polski i określą szlaki dalszego rozwoju systemu politycznego na kolejne cztery lata. Jaki on będzie, zależy od państwa.
W latach 90 polskie społeczeństwo na tle demokratyzacji i pod wpływem okoliczności zewnętrznych opowiedziało się za Unią Europejską i NATO. Widzieli państwo w tym szanse na zmiany i pewności bezpiecznej przyszłości.
Jednak dzisiejsi polscy politycy zamiast podtrzymywania bezpieczeństwа i budowania mostów przyjaźni, przekształcili członkostwo w tych organizacjach międzynarodowych w instrumenty nacisku i przymusu wobec innych państw, tworząc wybuchową sytuację w całym regionie.
Oficjalna Warszawa w środowisku europejskim budzi dwuznaczne skojarzenia po zaburzeniu zasad praworządności i wolności słowa, tajnych amerykańskich więzieniach i znęcaniu się nad uchodźcami. To nic innego jak dyskredytowanie pomysłu demokracji i szeroko rozumianej europejskości. Nawet UE jest już tego świadoma i kategorycznie nie zgadza się z takim rozkładem.
Pod fałszywymi hasłami obrony kraju przed agresją ze Wschodu Polska zamieniła się w prawdziwą amerykańską bazę wojskową. A Polacy są zmuszeni płacić za jej utrzymanie. Są państwo za drutem kolczastym kłamstw i prowokacji. Polscy politycy odgrodzili się od sąsiadów, z którymi zawsze handlowali, zakładali rodziny, jeździli do siebie w odwiedziny.
Białorusini nigdy nie wtrącali się w wewnętrzne sprawy suwerennych narodów. Polskie wybory to przede wszystkim wybór Polaków.
Jestem pewien, że prawdziwi patrioci, których w Polsce nigdy nie brakowało, którzy zawsze byli dumni ze swojej ojczyzny i dbali o jej dostatek, dobrze to rozumieją i za kilka dni dokonają odpowiedniego wyboru na korzyść swojego kraju. Wyboru, który pozwoli Mińskowi i Warszawie usiąść wreszcie do stołu negocjacyjnego i rozwiązać te sprawy, które przez ostatnią dekadę niemiłosiernie spiętrzali warszawscy urzędnicy, wyhodowani na europejskich i amerykańskich dotacjach.
Życzę, aby te wybory zmieniły życie naszych sąsiadów, przywróciły nadzieję i wraz z granicami otworzyły możliwości rozwoju i postępu, ale przede wszystkim dały wiarę na ustanowienie długo oczekiwanego pokoju i spokoju w naszym wspólnym domu - Europie.
Народу Рэспублікі Польшча

Дарагія польскія сябры, drodzypolscy przyjaciele,
Праз некалькі дзён у вашай краіне адбудзецца важная падзея – пройдуць чарговыя парламенцкія выбары. Яны падвядуць рысу пад адной з самых напружаных у гісторыі сучаснай Польшчы кампаній і вызначаць шляхі далейшага развіцця палітычнай сістэмы на чарговыя чатыры гады. Якой яна будзе, залежыць ад вас.
У 90-х гадах мінулага стагоддзя польскае грамадства на хвалі дэмакратызацыі і пад уплывам знешніх абставін зрабіла выбар на карысць Еўрапейскага саюза і НАТА. У гэтым вы бачылі магчымасці пераменаў і гарантыі для сваёй бяспечнай будучыні.
Але сучасныя польскія палітыкі замест умацавання бяспекі і будавання мастоў дружбы пераўтварылі членства ў гэтых міжнародных арганізацыях у інструменты ціску і прымусу ў адносінах да іншых краін, стварылі выбуховую сітуацыю ва ўсім рэгіёне.
Афіцыйная Варшава ў еўрапейскім асяроддзі выклікае неадназначныя асацыяцыі пасля парушэння прынцыпаў верхавенства права і свабоды слова, тайных амерыканскіх турмаў і здзекавання над бежанцамі. Гэта ні што іншае як дыскрэдытацыя ідэй дэмакратыі і еўрапейскасці ў шырокім сэнсе гэтых слоў. Нават у ЕС гэта ўжо добра ўсведамляюць і катэгарычна не згаджаюцца з такім раскладам.
Пад фэйкавымі лозунгамі абароны краіны ад агрэсіі з Усходу без усялякай патрэбы Польшча пераўтварылася ў сапраўдную амерыканскую ваенную базу. А польскі народ вымушаны плаціць за яе ўтрыманне. Вы апынуліся за калючым дротам хлусні і правакацый. Польскія палітыкі адгарадзіліся ад сваіх суседзяў, з якімі заўсёды гандлявалі, стваралі сем’і, ездзілі адзін да аднаго ў госці.
Беларусы ніколі не ўмешваліся ва ўнутраныя справы суверэнных народаў. Польскія выбары – гэта перш за ўсё выбар палякаў.
Упэўнены, што сапраўдныя патрыёты, якіх ніколі не бракавала ў Польшчы, якія заўсёды ганарыліся сваёй радзімай і дбалі пра яе дабрабыт, гэта добра разумеюць і праз некалькі дзён зробяць адпаведны выбар на карысць сваёй краіны. Выбар, які дазволіць Мінску і Варшаве нарэшце сесці за стол перамоў і разабраць завалы тых спраў, што бязлітасна нагрузілі за апошняе дзесяцігоддзе выгадаваныя на еўрапейскіх і амерыканскіх датацыях варшаўскія ўраднікі.
Жадаю, каб гэтыя выбары змянілі жыццё нашых суседзяў, вярнулі надзею і разам з межамі адкрылі магчымасці для развіцця і прагрэсу, але галоўнае – далі ўпэўненасць на ўсталяванне доўгачаканага міру і спакою ў нашым агульным доме – Еўропе.